تیم مانیشن با نام 2نبش در کنار شماست.

لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

ذکر مالکیت ملک در پروانه ساخت

اگر یک ملک 2 دانگش در پروانه ساخت بنام کس دیگری باشد، یعنی مالک اون ملک است؟
یک نفر دو دانگ از پروانه ساخت را به خانمش واگذار کرده الان اون خانم ادعا می‌کند که دو دانگ خانه مال من است و باید پولش را به من بدهی، ایشون باید چکار کند؟

2nabsh ads 2nabsh ads
5 پاسخ برای این سوال پاسخ بدید

پروانه ساخت اسمش روش است هرپروانه ساختی فقط مربوط به همان زمینی وپلاک است که شماره قطعه زمین وپلاک دران خورده باشد وبا اضافه یا کم کردن بنا ان پروانه فاقداعتبار میشود ولی اگردو2دانگ زمین یاهرملکی بنام یه نفرباشد طبعا پروانه همان دودانگ هم بنام همان فرداست اگرزمان خریدفروش شرط شده باشد که ملک را میفروشم ولی پول پروانه ساخت انرا باید جدابدهید این شرط اگرشده ونوشته شده میتوانیدپول پروانه رو بگیریدواگرندادمیتوانیدشکایت حقوقی درمحاکم قضایی انجام دهید والا اگرشر نشده باشد راهی ندارد چون هرملکی با پروانه ساخت همان ملک واگذارمیشود مثل این میماندشماماشینی رابفروشید ولی بگویید پول صندلیهایش جدامیباشد درعرف بازارپذیرفته نیست ولی همان ماشین را اگربفروشیدوموقع فروش شرط کنید صندلیهایش جدامیفروشم میشه اقدام کرد

این امکان دارد که سوال کننده مورد کلاهبرداری قرارگرفته مثلا فردی امده پروانه ساخت ملکی را بنام طرف زده وگفته این ملک رابنامت زدم کسی که بنامش خورده حالا میبیند ملک فروخته شده وشخص دیگری داخل ان است باید برود از کسیکه پروانه ساخت رابنامش زده تحت عنوان ملک وسرش کلاه رفته شاکی شود

سلام وقت بخیر.در هر صورت مالک ملک تلقی میشود.اما اگر مالک 4دانگ دیگه با رضایت میتواند 2دانگ دیگر رابخرد که مشکل حل میشود اما اگر با تفاهم صورت نگیرد مالک 4دانگ میتواند به دادگاه حقوقی مراجعه ودادخواستس مبنی بر 2دانگ دیگه ارایه مبنی بر اینکه یا ملک شما را خریداری ودر غیر اینصو رت سهمش را شما طبق نظریه کارشناس دادگستری اقدام به قیمت ملک نموده وبه شما واگذار نماید این راه قانون..

کارگزاری املاک کومه

تماس بگیرید

املاک سرزمین شمالی

اگر مالک 4دانگ دیگه با رضایت میتواند 2دانگ دیگر رابخرد که مشکل حل میشود اما اگر با تفاهم صورت نگیرد مالک 4دانگ میتواند به دادگاه حقوقی مراجعه ودادخواستس مبنی بر 2دانگ دیگه ارایه مبنی بر اینکه یا ملک شما را خریداری ودر غیر اینصو رت سهمش را شما طبق نظریه کارشناس دادگستری اقدام به قیمت ملک نموده وبه شما واگذار نماید این راه قانون..