تیم مانیشن با نام 2نبش در کنار شماست.

لطفا صفحه رو مجددا بارگذاری کنید.

بارگذاری

محاسبه دانگ زمین

با سلام
هر 72 حبه برابر 6 دانگ هست
اگر تعداد مالکین زیاد باشد و به یک نفر دو حبه و دوسوم حبه یا دو حبه و یک نهم حبه برسد چگونه باید حساب شود

1 پاسخ برای این سوال پاسخ بدید
آژانس مسکن 2000

از کارشناسان ثبتی سوال نماید