خرید فروش آپارتمان در بلوار هاشمیه مشهد

فروش آپارتمان
207 متر، بلوار هاشمیه، 40

3 خوابهطبقه 56 سال ساختآسانسورسند ملکی
4 میلیارد
متری 19٫320 میلیون

فروش آپارتمان
78 متر، بلوار هاشمیه، هاشمیه91/3

2 خوابهطبقه 413 سال ساختآسانسورسند ملکی
1 میلیارد
خانم مهندس قاسمی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)

فروش آپارتمان
78 متر، بلوار صارمی، صارمی 41

2 خوابهطبقه 39 سال ساختآسانسور
1٫480 میلیارد
خانم مهندس بابایی
کارگزاری سراسری آکام (میرمحمد)
4 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
147 متر، بلوار هاشمیه، هاشمیه 62

3 خوابهطبقه 1، 2، 3، 4آسانسور
5 میلیارد
متری 34٫010 میلیون

مشاورین این ملک

فروش آپارتمان
75 متر، بلوار هنرستان، نسترن

2 خوابهطبقه 110 سال ساختآسانسورسند ملکی
1٫270 میلیارد
متری 16٫930 میلیون
سید محمد ضیایی
دپارتمان مسکن بیداری

فروش آپارتمان
138 متر، بلوار هاشمیه، هاشمیه 21

طبقه 2، 48 سال ساختآسانسورسند ملکیشمالی
3٫300 میلیارد
متری 23٫910 میلیون
آقای ملک
کارگزاری املاک کومه
6 نفر

فروش آپارتمان
230 متر، بلوار هنرستان، صارمی

3 خوابهطبقه 4نوسازآسانسورسند ملکی
9 میلیارد
متری 39٫130 میلیون
آقای ملک
کارگزاری املاک کومه
6 نفر

فروش آپارتمان
142 متر، بلوار صارمی، هنرستان

3 خوابهطبقه 815 سال ساختآسانسورسند ملکی
2٫500 میلیارد
آقای ملک
کارگزاری املاک کومه
6 نفر

ملک موردنظرتون رو پیدا نکردین؟

کارشناسان 2نبش با همکاری شبکه‌ای از دفاتر املاک معتبر،
درخواست شما رو پیگیری می‌کنند.

فروش آپارتمان
2050 متر، بلوار هنرستان، گلشن

10 خوابههمه 5 طبقه10 سال ساختآسانسورسند ملکی
55 میلیارد
آقای ملک
کارگزاری املاک کومه
6 نفر

فروش آپارتمان
180 متر، بلوار هنرستان، صارمی

3 خوابهطبقه 2، 3، 4نوسازآسانسورسند ملکی
6٫300 میلیارد
متری 35 میلیون
آقای ملک
کارگزاری املاک کومه
6 نفر

فروش آپارتمان
135 متر، بلوار هنرستان، زیر صارمی

3 خوابهطبقه 412 سال ساختآسانسورسند ملکی
2٫680 میلیارد
متری 19٫850 میلیون
علیرضا علینژاد
کارگزاری املاک کومه
6 نفر

فروش آپارتمان
120 متر، بلوار هنرستان، هنرستان

2 خوابهطبقه 17 سال ساختآسانسورسند ملکی
2٫350 میلیارد
متری 19٫580 میلیون
محمد محمدی شاه وردی
کارگزاری سراسری املاک شاه وردی
63 نفر

فروش آپارتمان
108 متر، بلوار هاشمیه، هاشمیه

2 خوابهطبقه 414 سال ساختآسانسورسند ملکی
2 میلیارد
متری 18٫520 میلیون
محمد محمدی شاه وردی
کارگزاری سراسری املاک شاه وردی
63 نفر

فروش آپارتمان
108 متر، بلوار صارمی، صارمی

2 خوابهطبقه 58 سال ساختآسانسورسند ملکی
2٫100 میلیارد
متری 19٫440 میلیون
محمد محمدی شاه وردی
کارگزاری سراسری املاک شاه وردی
63 نفر

فروش آپارتمان
52 متر، بلوار هاشمیه، انتهای هاشمیه

1 خوابهطبقه 115 سال ساختسند ملکیشمالی
750 میلیون
متری 14٫420 میلیون
مهندس مهدی جباری آزاد
هلدینگ ساختمانی زرگر

فروش آپارتمان
130 متر، بلوار هاشمیه، هاشمیه14

3 خوابهطبقه 3نوسازآسانسورسند ملکی
3٫900 میلیارد
آقای مهندس حسین زرگر
هلدینگ ساختمانی زرگر

فروش آپارتمان
155 متر، بلوار هنرستان، هنرستان 9

3 خوابهطبقه 18 سال ساختآسانسورسند ملکی
3٫550 میلیارد
داود شادمند
مسکن مهرگان
19 نفر

فروش آپارتمان
120 متر، بلوار هنرستان، هنرستان 10

2 خوابهطبقه 3نوسازآسانسورسند ملکی
3٫840 میلیارد
متری 32 میلیون
سعید باقری
مسکن مهرگان
6 نفر

فروش آپارتمان
56 متر، بلوار هنرستان، سامانیه 23

1 خوابهطبقه 218 سال ساختسند ملکیجنوبی
1٫200 میلیارد
متری 21٫430 میلیون
سعید باقری
مسکن مهرگان
6 نفر

تخلیه
فروش آپارتمان
235 متر، بلوار هنرستان، نسترن

3 خوابهطبقه 1، 2نوسازآسانسورسند ملکی
5٫290 میلیارد
متری 22٫510 میلیون
علیرضا علینژاد
کارگزاری املاک کومه
6 نفر

مالک هستید؟

ملک‌تون رو به رایگان آگهی کنین و در معرض دید هزاران مشتری قرار بدین

ثبت رایگان آگهی