خرید آپارتمان در تهران، قیمت 500 میلیون تا 1 میلیارد